PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

         
                         
         

         
                         
         

Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole Nr1.

2. Przedszkole jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu przepisów prawa oświatowego.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zwoleń.[1]

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

5. Przedszkole używa pieczęci w następującym brzmieniu:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 11

tel. (048) 676-24-41

REG. 670217605 EKD 853212

6. Siedziba przedszkola znajduje się w Zwoleniu przy ul. Kościuszki 11.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez :

1) Gminę Zwoleń;[2]

2) rodziców - w formie opłat stałych.

8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;[3]

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy oświacie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;[4]

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.[5]

1.1Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola:

1) przedszkole poprzez zabawę oraz różnorodne formy pracy wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

2) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

3) wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: stwarzanie dzieciom atmosfery radości, warunków do zabawy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb;

4) współdziała z rodziną pomagając im w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole przez informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka;

5) w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp., . (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

c) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

d) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.[6]

2.1 Działania wychowania przedszkolnego koncentrują się na zapewnieniu dzieciom opieki od chwili przejęcia dziecka od rodziców.

2.2 Całodniową opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek;

2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacer, wycieczki) liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy jest dostosowana do wieku dzieci, stanu zdrowia, stopnia rozwoju psychofizycznego;

3) w czasie wycieczek autokarowych zapewniona jest dodatkowa opieka osób dorosłych – rodziców;

4) w grupie najmłodszej zatrudnia się osobę jako pomoc nauczycielki;

5) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów, uprawnioną przez nich osobę lub rodzeństwo powyżej18 roku życia zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§3. 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

2. Kompetencje organów przedszkola:

Dyrektor przedszkola

3. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

3.1 Opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola.

1) Opracowanie planu rozwoju placówki, wspólnie z Radą Pedagogiczną, przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

2) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

3) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

3.2 Opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola.

1) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

2) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności pracy przedszkola.

3) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń i narad,

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego.

4) obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej przedszkola.

3.3 Kierowanie całokształtem działania przedszkola, a w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza jej obiektami;

3) dokonywanie kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich po przerwie w działalności oświatowej trwającej co najmniej 2 tygodnie. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w nim udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

4) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli oraz ich ocenianie, opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

5) organizowanie współdziałania z Radą Rodziców, Rada Pedagogiczną i zapewnienie wpływu na działalność przedszkola;

6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola – ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie;

8) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków przedszkola;

9) planowanie i koordynowanie udzielania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, pomocy dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;[7]

10) uchylony.[8]

3.4 Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje działalność administracyjno – finansową i gospodarczo obsługową przedszkola.

3.5 Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Dyrektor przedszkola ma prawo:

3.6 Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola.

3.7 Oceny pracy nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

3.8 Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

3.9 Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom.

3.10 Reprezentowania przedszkola na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji.

Dyrektor przedszkola odpowiada za:

3.11 Poziom pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

3.12 Zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

3.13 Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności przedszkola oraz stan sanitarny i ochronę przeciwpożarową.

3.14 Celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola.

3.15 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

3.16 Przechowywanie w bezpiecznym miejscu pieczątek i druków ścisłego zarachowania.

3.17 W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony nauczyciel.

Rada Pedagogiczna

4. Zakres i kompetencje Rady Pedagogicznej. [9]

4.1 Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni.

4.2 W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mają oni głos doradczy.

4.3 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.4 Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają w obecności 1/2 członków Rady.

4.5 Posiedzenia członków Rady są protokołowane.

4.6 Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

4.7 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) opracowanie programu rozwoju placówki;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.[10]

4.8 Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:

1) organizacja pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.9 Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.[11]

4.10 Rada Pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora w czasie dokonywania oceny przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.11 Rada Pedagogiczna wyłania członków do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

4.12 Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

4.13 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.14 Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tego przedszkola, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

Rada Rodziców

 

5. Rola Rady Rodziców.[12]

5.1 Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

5.2 W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

5.3 W wyborach, o których mowa w ust. 5.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.4 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5.5 Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

5.6 Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

5.7 Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania lub wychowania;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5.8 Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 3 ust. 5.7 pkt 1), program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5.9 Rada Rodziców desygnuje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

5.10 W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

6. Współdziałanie organów przedszkola.[13]

6.1 Wszystkie organy mają możliwość działania na rzecz przedszkola przyjmując zasadę wzajemnej współpracy i nie ingerowania w swoje kompetencje.

6.2 Spotkania wszystkich organów przedszkola celem wymiany informacji, ustalenia wspólnych wniosków i planowania pracy odbywać się będą trzy razy w ciągu roku.

6.3 Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

6.4 Występujące w przedszkolu konflikty rozwiązywane będą w pierwszej kolejności na terenie placówki z udziałem wszystkich organów. W przypadku braku rozstrzygnięcia - sprawa winna być przekazana do organu prowadzącego.

 

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

 

§4. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określ projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez kuratora[14].

3. Rekrutację dzieci do przedszkola reguluje procedura opracowana na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.[15]

4. uchylony[16]

5. uchylony[17]

6. Organ prowadzący może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci związane z utrudnieniem w:

1) dotarciu dziecka do placówki lub powrotem z przedszkola;

2) organizacji zajęć w przedszkolu w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15o C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków.

§5. 1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może ulec zmianie.

5. Dopuszcza się przyjmowanie do przedszkola dzieci z zaburzenia rozwojowymi po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i lekarskiego.

6. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

7. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  (np gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, religii, koła zainteresowań).[18]

7.1 Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców, odbywa się na ich wniosek.

7.2 Terminy zajęć dodatkowych, podawane są na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny.[19]

8. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. Zajęcia religii pokrywają się z zajęciami wychowawczymi, aby dzieci nie uczęszczające na religię miały zapewnioną opiekę nauczyciela;[20]

9. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.[21]

§6 .1.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1.1 Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

1.2 Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

1.3 Wymagania dotyczące dopuszczenia programu przedszkolnego do użytku regulują odrębne przepisy.

2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć i nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§7. Przedszkole jest wielooddziałowe.

§8. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola dyrektor opracowuje do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1) czas pracy oddziałów w ciągu dnia;

2) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4) liczbę oddziałów;

5) liczbę dzieci.

3.W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym przystąpić do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§9. 1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zgodnie z czasem zajęć w grupach dostosowanych do wieku dzieci oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym odziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00.

§10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust.2 pkt 2.

2. Statut przedszkola określa:

1) dzienny czas pracy oddziałów, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej wynosi 9 godzin;

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej i rodziców;

a) w okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie);

3) przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

4) Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

a) kosztów wyżywienia (stawka dzienna pomnożona przez ilość dni roboczych),

b) opłaty stałej z tytułu kosztów utrzymania przedszkola.

5) Wysokość w/w opłat ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i rodziców.

6) Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje rodzicom zwrot odpłatności za wyżywienie.

7) W szczególnych przypadkach, dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z ponoszenia części lub całości odpłatności z tytułu utrzymania przedszkola. Podstawą jest złożony wniosek rodziców zgodnie ze stosownymi uchwałami podjętymi przez organ prowadzący.

8) Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 10 – tego dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

9) W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

10)W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§11. 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12-15.

2. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

3. Liczba etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych uzależniona jest od stopnia organizacyjnego, faktycznych potrzeb i możliwości finansowych placówki.

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola i nauczycieli określają odrębne przepisy.

5. Szczegółowe zadania pracowników administracyjno – obsługowych określają pisemne zakresy czynności.

§12. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§13. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach zmianę nauczyciela.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§14. 1.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za:

1) organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych oraz rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dzieci, w tym ich zainteresowań i uzdolnień;[22]

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;[23]

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

7) planowanie swojego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;

9) uchylony[24]

10) uchylony [25]

11) odnotowywanie obecności dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.

2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2) ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3) włączania ich w działalność przedszkola.

5. Formy współdziałania z rodzicami – kontakty indywidualne w miarę potrzeb, zebrania grupowe (2 razy w roku), organizowanie uroczystości przedszkolnych (Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, choinka noworoczna, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego).

6. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo wychowankom od chwili dotarcia dziecka do przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców lub pełnoprawnych opiekunów poprzez:

1) ustalanie z dziećmi zasad i reguł bezpiecznego korzystania z pomieszczeń przedszkolnych;

2) wdrażanie do bezpiecznej i zgodnej zabawy, sprawnego chodzenia w parach podczas spacerów;

3) uświadamianie potrzeby zgłaszania nauczycielowi zauważonej konieczności pomocy koledze z grupy.

7. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że po dziecko zjawia się rodzic lub opiekun pod wpływem alkoholu wówczas kontaktuje się z jego współmałżonkiem(ą) lub współopiekunem, który ma obowiązek osobistego odebrania dziecka z przedszkola.

8. Podczas wycieczek, wyjazdów odpowiedzialność za dziecko ponosi kierownik wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa ,,Regulamin wycieczek”.

9. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1) udzielenia dziecku pierwszej pomocy;

2) wezwania karetki pogotowia i powiadomienia rodziców, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia;

3) niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć w godzinach jego pracy.

10. Nauczycielowi nie wolno podawać leków.

11. Podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza jej terenem zapewnia się dzieciom opiekę – zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r.

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i dodatkowe są zobowiązani do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas tych zajęć;

2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są te zajęcia;

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektora.

13. Nauczyciel przebywający z dziećmi na przedszkolnym placu zabaw przestrzega „Regulaminu” korzystania z tego miejsca.

14. Nauczyciel przestrzega przepisów BHP.

§15. 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

4. Do obowiązków intendenta w przedszkolu należy w szczególności:

1) zaopatrywanie przedszkola w żywność;

2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom;

3) sporządzanie jadłospisów;

4) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych, a w razie potrzeby – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

5. Kucharka obowiązana jest:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;

2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór, dbać o racjonalne ich zużycie;

3) prowadzić magazyn podręczny;

4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;

5) uczestniczyć w planowaniu jadłospisów;

6) pobierać i zabezpieczać próbki pokarmowe posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu.

6. Pomoc kucharki obowiązana jest:

1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

7. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) do utrzymywania w czystości powierzonych sal i sprzętu;

2) pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek, przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;

3) współpracować z nauczycielem w zakresie opieki, wychowania dzieci;

4) pomagać przy rozdawaniu posiłków;

5) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

8. Pomoc nauczycielki obowiązana jest:

1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;

2) dbać o bezpieczeństwo dzieci, niesienia natychmiastowej pomocy doraźnej;

3) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

9. Konserwator – dozorca obowiązany jest:

1) sprawować nadzór na całym obiektem - strzec mienia przedszkola;

2) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece „odcinku”;

3) załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola, troszczyć się o stan techniczny budynku;

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu;

5) systematycznie usuwać usterki (oraz wykonywanie bieżących remontów) zgłaszane ustnie lub zapisywane w zeszycie usterek;

6) do utrzymywania porządku i czystości terenów zielonych.

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola

 

§16. 1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, do zakończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.[26]

1.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.[27]

3. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym przez wszystkich pracowników przedszkola;

4) rodzice, którzy zauważyli, że ich dziecko jest traktowane niezgodnie z wyżej określonymi prawami winni zgłosić swoje uwagi do dyrektora przedszkola, a w przypadku dalszego złego traktowania dziecka do organu prowadzącego przedszkole;

5) w szczególnych przypadkach nie respektowania praw dziecka przez nauczyciela, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje o wszczęcie postępowania do komisji dyscyplinarnej;

6) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedyczne i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) 1 – miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu;

2) niewłaściwego zachowania się dziecka w przedszkolu w stosunku do rówieśników - zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci;

3) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych;

4) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej (poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego);

5) uchylony[28]

5. Obowiązki dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

1) dziecko ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu;

2) dziecko ma obowiązek czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola;

3) dziecko ma obowiązek poszanowania i akceptacji innych dzieci i ich przekonań;

4) dziecko ma obowiązek dbania o sprzęt, przybory, zabawki swoje i kolegów itp.;

5) dziecko ma obowiązek sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

6) dziecko ma obowiązek słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

Rozdział 7

Rodzice

 

§17. 1 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

8) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

9) odbieranie dziecka do godz. 17.00;

10) informowanie nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

11) obowiązkowe uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

12) do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób;

13) rodzic (opiekun) przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest osobiście przekazać je nauczycielce grupy lub nauczycielce dyżurującej;

14) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§18. 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem dydaktyczno – wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców lub Radę Przedszkola;

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo- dydaktycznych itp.

§19. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy przedszkola rodzice mogą otrzymać dyplom Przyjaciela Przedszkola od dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§20. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§21. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem;

3) kąciki dla rodziców;

4) zajęcia otwarte;

5) informacje na stronie internetowej przedszkola.

Postanowienia końcowe

 

§22. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§23. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§24. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

§25. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§26. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§27. 1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu jest jednostką budżetową a zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Obsługa księgowo - finansowa jest prowadzona przez Referat Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.[29]

 

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2015 poz.2156 ze zm.);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191 ze zm.);

· Rozporządzenia MEN z 27 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 Nr 35 poz.222);

· Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. 2012 poz. 752);

· Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324);

· Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170);

· Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516);

· Rozporządzenia MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 161, poz. 968);

· Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532);

· Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2013 poz. 957);

· Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. 2013 poz. 1257);

· Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 poz. 803);

· Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 poz. 1157);

· Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393);

· Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);

· Rozporządzenia MEN z dnia 5 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2013 poz. 384);

· Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2012 poz. 1538);

· Rozporządzenia MEN z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1084);

· Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250);

· Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270);

· Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016r. poz. 895);

Niniejszego statutu.[1] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.

[2] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.

[3] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[4] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[5] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[6] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[7] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[8] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[9] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[10] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.

[11] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[12] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[13] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[14] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[15] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[16] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[17] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[18] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[19] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[20] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[21] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[22] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[23] Uchwała nr 4/2014 z dn. 8 września 2014r.

[24] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[25] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[26] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[27] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[28] Uchwała nr 5/2016 z dn. 17 listopada 2016r.

[29] Uchwała nr 3/2015 z dn. 7 września 2015r.
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP